Връзки

Министерство на здравеопазването : www.mh.government.bg

Министерство на труда и социалната политика : www.mlsp.government.bg

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ : www.gli.government.bg

Сдружение на службите по трудова медицина в България : www.sstmbg.eu

Балкански институт по труда и социалната политика : www.bilsp.org

Национален осигурителен институт : www.nssi.bg